2016-01-09

Tillförskap, en analys av begreppets uppbyggnad samt dess funktionalitet

Tillförskap, en analys av begreppets uppbyggnad samt dess funktionalitet

Morfologisk analys och lexikal betydelse

tillföra
Verb
    föra fram till
    förse med

Antonym till tillföra är ju att något som "suger ut", ex. suger ut energin istället för att tillföra energi, suger ut istället för att tillföra värde i det företag man jobbar i.

till
Preposition
indikerar målet för en rörelse
indikerar mottagare och eller ny ägare; åt
indikerar framtida tidpunkt
indikerar slutresultatet av en omvandling
indikerar att två föremål kommer i kontakt med varandra
i samband med; tillsammans med
Antonym: från, indikerar ursprung eller utgångspunkt (för ex. en handling eller rörelse), och innehåller så ett element av verksam process och aktivitet.

Verbartikel
anger kortvarigt, ofta oväntat eller oönskat, utförande av handling


Det centrala i det här sammanhanget är betydelserna "indikerar målet för en rörelse", "indikerar slutresultatet av en omvandling", "i samband med; tillsammans med", samt den den verbaktiga betydelsen oväntat eller oönskat, utförande av handling (den möjliga överraskningen). "Tillför" och "till" är båda jakande, bejakande i sin grundbetydelse då de i den kommunikativa kontexten för fram positiva och affirmativa aspekter i ett samtal eller text. Då både tillför och till har aktiverande och processliknande betydelseer, så blir också kärnfunktionaliteten riklig, aktiverande.

Morfemet "till" innehåller så en grundbetydelse och funktionalitet vilket indikerar en verksam process och och aktivitet, där även oväntade möjligheter (tillståndsförändring) kan uppstå. Morfemet "till" innehåller även en gemensamhetsskapande funktionsmöjliget genom "tillsammans med" betydelsen.

När vi nu kommer till själva begreppet "tillförskap" så är de ovanstående beskrivna kärnbetydelserna av verksam process och aktivitet samt kommunikativt bejakande viktiga att notera i min nedanstående beskrivning av tillförskapsbegreppets funktionalitet. En upplevd aktivitet är ju också något som uppfattas i en receptionell process där olika sinnen aktiveras för att tolka aktiviteten. Att förnimma aktiviteten blir så också en existensiell bekräftelse för individen, en bekräftelse som är grundläggande för att kunna känna meningsfullhet i sin upplevda tillvaro. Den upplevda meningsfullheten är det som skapar emotionella värden, "Må bra" värden.

"Tillförskap" har två grundläggande kärnfunktionaliteter:

1. Är verksam i process / aktivitet. Att individuellt skapa sin egna verklighet.
2. Emotionellt. Där meningsfullhet finns. Att individuellt uppleva sin egna meningsfulla verklighet.

Dessa två ovanstående kärnfunktionaliteter formar kärnan i det som bildar helheten för begreppet tillförskap.
  • Individen upplever och skapar sin egna meningsfulla verklighet.
  • Det blir så ett individuellt handlingsstärkande och verklighetsskapande ord.
  • Individen får ett verktyg att hantera och förändra sin omvärld i positiv riktning.

Sammantaget så ger ovanstående funktionaliteter hos begreppet tillförskap upphov till en tillståndsförändring där individen ger sig själv värdighet ("Må bra" värde) på någon egen upplevd insikt, samt ett resulterande funktionsstärkt tillstånd där individen fått handlingskraft från sin tillståndsförändring, för att på sina villkor, och handlingskraft, kunna ingå i en gemenskap med sin egna värdighet.

En sådan individ har all möjlighet att bli berikande för sin omgivning.


Nedanstående primitiva illustration visar tankesättet bildligt ovan.
Tillförskap,  begreppets uppbyggnad samt funktionalitet

Thomas Lundberg